landschap
foto 2
Foto 3

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Werkgevers creëren graag optimale arbeidsomstandigheden voor hun werknemers. De RI&E is een instrument om de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico’s in uw bedrijf of organisatie in kaart te brengen. Het inventariseren van deze risico’s is een belangrijke eerste stap op weg naar een structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden. Door het nemen van maatregelen beperkt u niet alleen de risico’s, maar voorkomt u bovendien onnodige kosten van bijvoorbeeld claims, ongevallen of verzuim.

De RI&E bestaat uit:
1. Het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen de organisatie. Deze inventarisatie vindt plaats aan de hand van documentenonderzoek en interviews.
2. Het evalueren van de risico’s die gevaar kunnen opleveren voor veiligheid en gezondheid. Hierbij wordt ingeschat hoe groot de kans is dat de risico’s ook daadwerkelijk optreden en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
3. Het opstellen van een globaal ‘Plan van aanpak’. In dit plan worden de uit te voeren maatregelen vastgelegd.

De RI&E wordt uitgevoerd door de arboconsultant, die immers een expert is op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hij bezoekt de organisatie, neemt interviews af bij verschillende functionarissen en maakt inspectieronden door het bedrijf. Daarbij beoordeelt hij de risico’s op de werkplek. Er wordt onder andere gekeken naar werkplekinrichting, psychosociale arbeidsbelasting, lichamelijke belasting, welzijn, werk- en rusttijden, persoonlijke beschermingsmiddelen, gevaarlijke stoffen, licht, geluid, trillingen, straling, klimaat, transport- en hijsmiddelen, machinepark en vele andere (per branche verschillende) onderwerpen.

Soms is er voor de RI&E al een basis voorhanden, zoals:

  • de RI&E van de getoetste branche of geldende CAO
  • de gemaakte afspraken in de arbocatalogus.

Een uitgebreid rapport geeft een overzicht van alle risico’s en de eventueel te nemen maatregelen. Dit rapport wordt na bespreking met de opdrachtgever(s) aan een onafhankelijke kerndeskundige aangeboden. Deze deskundige geeft dan een toets-verklaring af.

Risico-inschatting
Met het onderstaande risicoclassificatiemodel, dat is gebaseerd op de methode van Fine en Kinney, kunt u voor elk gevaar de grootte van het risico bepalen. De bijbehorende formule is:
R = E × B × W

waarbij:
R = Risico-score
E = Effect of ernst: de mogelijke schade of de mogelijke gevolgen die optreden op het moment dat het gevaar zich voordoet
B= Blootstellingsfactor: hoe vaak mens is blootgesteld aan het gevaar
W = Waarschijnlijkheidsfactor: de kans dat het effect optreedt

Effect of ernst (E)Blootstelling (B) Waarschijnlijkheid / kans (W)
1Gering; letsel zonder verzuim of hinder0,5 Zeer zelden (minder dan 1 keer per jaar)0,1 Bijna niet denkbaar
3Belangrijk; letsel met kort verzuim1Zelden (jaarlijks)0,2Praktisch onmogelijk
7Ernstig; onherstelbaar effect (invaliditeit); langdurig verzuim2Soms (maandelijks)0,5Denkbaar maar zeer onwaarschijnlijk
15 Zeer ernstig letsel; één dode (accuut of op termijn)3Af en toe (wekelijks)1Mogelijk in grensgeval
40Ramp; enkele doden (accuut of op termijn)6Regelmatig (dagelijks)3Ongewoon maar mogelijk
10Voortdurend 6Zeer goed mogelijk
10Te verwachten, bijna zeker

Voor de uitkomst van risico-score R geldt dan:

Risico-scoreRisicoklasseConsequentie
R <= 201 Risico aanvaardbaarGeen actie noodzakelijk
20 < R >= 702 Mogelijk risicoAandacht vereist, maatregelen vereist op lange termijn
70 < R >= 2003 Belangrijk risicoMaatregelen vereist op korte termijn
200 < R >= 4004 Hoog risicoMaatregelen direct vereist
R > 4005 Zeer hoog risicoWerkzaamheden / activiteiten stoppen en maatregelen direct vereist

Maatregelen en bepalen van prioriteiten
Er zijn verschillende soorten mogelijke maatregelen. Zo onderscheiden we bijvoorbeeld:

  • preventieve maatregelen, bedoeld om een ongeval, ziekte of stress te voorkomen
  • repressieve maatregelen, bedoeld om de gevolgen van een incident te beperken
  • operationele maatregelen, bedoeld om de kans op een ongeval, ziekte of stress en de gevolgen daarvan direct te beperken
  • voorwaardenscheppende maatregelen, bedoeld om operationele actie mogelijk te maken (beleid opstellen, structurele maatregelen nemen, geld beschikbaar stellen)

Direct contact

06-51150090

Wij staan u graag te woord!